L

Vad händer med köpeavtalet när köparen går i konkurs?

I detta nummer reder Svensk Handel Juridik ut den vanligt förekommande frågan om vad som händer med ett köpeavtal om köparen går i konkurs innan köpet fullbordats.

När ett bolag går i konkurs påverkas även bolagets avtalsparter, till exempel säljare där köpen inte fullbordats genom leverans av varan och/eller betalning. Säljaren har då i regel många frågor. Vad händer med avtalet? Måste vi leverera? Kommer vi få betalt? Kommer vi få tillbaka sålda, obetalda varor? Kan avtalet hävas ? Har vi i så fall rätt till skadestånd?

Att gå i konkurs

Ett bolag ska gå i konkurs när det är på ”obestånd”, det vill säga inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid. Den som bolaget har skulder till kallas ”borgenär”. Både gäldenären och en borgenär kan ansöka hos tingsrätten om att gäldenären/bolaget ska försättas i konkurs. Efter konkursbeslutet blir bolaget ett ”konkursbo” och tingsrätten utser en ”konkursförvaltare” som tar över kontrollen över konkursboet och har till uppgift att avveckla bolagets affärer, få in så mycket pengar till konkursboet som möjligt och sen dela ut dem till borgenärerna i lagenlig ordning. Därefter avslutas konkursförfarandet och då kan bolaget inte längre krävas på betalning.

Stoppningsrätt

Enligt § 61 i Köplagen (och punkt 27 i ABM 07) har parterna rätt att hålla inne sin avtalsprestation om motparten går i konkurs. Det kallas för ”stoppningsrätt ”och innebär till exempel att en säljare inte måste leverera, och även får stoppa en påbörjad transport, av en obetald vara till en köpare som gått i konkurs.

Återtagande- eller äganderättsförbehåll

Om en obetald vara redan överlämnats till köparen vid dennes konkurs så ingår varan som huvudregel i konkursen. Säljaren kan dock ha rätt att få tillbaka varan om köpeavtalet innehåller ett ”återtagandeförbehåll eller äganderättsförbehåll”, det vill säga säljaren förbehåller sig en rätt att ta tillbaka varan fram till dess att hela köpeskillingen är betald. En sådan klausul är vanligast vid kreditköp.

Om köparen bryter mot ett giltigt förbehåll, till exempel genom att sälja varan innan den är betald, kan detta utgöra olovligt förfogande vilket är brottsligt.

Konkursboets inträde i avtalet

När köparen försätts i konkurs kan konkursboet välja att inträda som ny part i avtalet istället för att sätta bolaget i konkurs. Om betalning inte sker omgående så måste konkursboet i regel ställa ut en säkerhet till säljaren. Det är konkursförvaltaren som väljer om inträde ska ske. Förvaltaren gör det om hen tror att det medför större utdelning till borgenärerna. Man kan alltså inte tvinga förvaltaren att fortsätta honorera avtalet.

Hävningsrätt

Enligt § 51 i Köplagen (och punkt 27 i ABM 07) har säljaren rätt att häva köpet vid köparens konkurs. Säljaren kan även ha rätt att häva avtalet redan innan konkursbeslutet på grund av så kallat befarat avtalsbrott. Om säljaren alltså vet att köparen kommer gå i konkurs kan hen skydda sig genom att omedelbart häva avtalet.

Skadestånd

Konkurs anses vara ett avtalsbrott och säljaren har därför rätt till skadestånd för skador som uppstår på grund av konkursen. Även om skadeståndsrätts föreligger är det dock, med hänsyn till att konkursbon i regel saknar pengar, långt ifrån troligt att det de facto finns skadeståndsersättning att få ut…

Avslutande kommentarer

Det allra bästa sättet att undvika att hamna i en situation där avtalsmotparten går i konkurs är givetvis att göra en ordentlig bakgrundskoll av motpartens ekonomiska status innan avtalet träffas.
Det görs genom kontakt med till exempel UC och Kronofogden. En annan säkerhetsåtgärd är att kräva en bank- eller moderbolagsgaranti från köparen som garanterar betalning av köpeskillingen vid köparens eventuella konkurs. Det är dock lätt att vara efterklok, och om oturen är framme och köparen gått i konkurs så gäller det att anmäla sin fordran till tingsrätten så att i vart fall en del av fordringen kan betalas vid eventuell utdelning i konkursboet.

Lina Sabadello E-mail:
Publicerad 2018-06-23 07:18:21

Senaste numret av JBF

Mest läst

Nyheter från leverantörerna