L

Fortsatt uppåt för byggvaruhandeln

Utvecklingen inom den byggrelaterade detaljhandeln är fortsatt god, uppger Navet Analytics. Under årets första sex månader har omsättningen legat på knappt fem procent över nivån för samma period 2018.

Orsaken är enligt Navet att husbyggnadsinvesteringar fortsätter att tappa fart men många påbörjade projekt som är under färdigställande fortsätter att ha en positiv påverkan på försäljningen i bygghandeln. Dessutom har underhållsaktiviteten och ombyggnadsinvesteringarna ökat i viss mån eftersom det finns ett stort bestånd som är i behov av renovering.

De samlade husbyggnadsinvesteringarna ser ut att falla med cirka 8 procent under 2019, beräknat i påbörjade investeringar. Nedgången väntas plana ut under 2020-2021. Generellt är det offentligt husbyggande och ombyggnadsinvesteringar inom flerbostadshus som kan komma att utvecklas mest positivt.

Enligt Navet tyder en sammanvägning av prognoser på att svensk BNP växer med 1,5-1,7 procent under de kommande två åren. Hushållen väntas bli motorn för ekonomin när både offentlig konsumtion och investeringar saktar in. 

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-08-12 14:06:48

Länk till nyhetsarkivet