SundaHus tillämpar nya kriterier

Från och med den 2 september börjar SundaHus att tillämpa kriterierna 6.1.5 som rör hormonstörande ämnen, produkter med polykarbonatplast, minimikrav för redovisning av produktinnehåll och produkter med formaldehyd-innehållande material.

Minimikravet för produktinnehåll justeras och SundaHus kommer att fortsätta att begära in kompletteringar för viktiga tillsatser som inte redovisas i produkter för att säkerhetsställa en god kvalitet i bedömningarna.

När det gäller hormonstörande ämnen tillförs 83 nya ämnen till databasen, såsom ftalater, tennorganiska föreningar, nonylfenol-derivat, klorparaffiner och PFOS-ämnen.

Kriteriet för produkter med större mängder polykarbonatplast implementeras vid årsskiftet. Exempel på produkter som berörs är främst elinstallationsprodukter.

För produkter med formaldehyd-innehållande material ändras bedömningarna när det gäller emissioner vid bruks- och tillverkningsledet.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-09-09 12:44:18

Länk till nyhetsarkivet