Källsortering av begagnat byggmaterial

Av allt avfall som skapas i Sverige står byggsektorn för en tredjedel. Därför föreslår Miljödepartementet att det ska införas krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall för att mer material ska kunna återvinnas.

Miljödepartementet föreslår också högre krav på åtgärder som förebygger bygg- och rivningsavfall samt att det införs ett förbud mot att avfall som samlats in för att materialåtervinnas får gå direkt till förbränning. Dessutom föreslås att kommunerna ska ta ansvaret för hushållens bygg- och rivningsavfall.

Departementet hänvisar till målet i EU:s avfallsdirektiv om att 70 procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas senast år 2020, och skriver att detta mål motsvarar det svenska etappmålet för bygg- och rivningsavfall.

Förslagen till nya återvinningsregler har nu skickats ut på remiss.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-10-07 11:56:03

Länk till nyhetsarkivet