Satsning på klimatneutral upphandling

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått projektmedel av Vinnova för att utveckla en klimatanpassad offentlig upphandling för att nå klimatmålen med utgångspunkt från produkters livscykelanalyser.

I den svenska nationella upphandlingsstrategin betonas vikten av att beakta ett livscykelperspektiv i inköpsarbetet och i IVL:s projekt ska man utveckla en ny form av klimatanpassad upphandling som bygger på krav på mätbar information om produkters klimatprestanda från livscykelanalyser och redovisade som klimatdeklarationer (EPD).

Man kommer också att titta på om man i upphandlingsprocessen kan använda incitamentsavtal i form av bonussystem samt digitaliserade underlag om miljöinformation för att driva på leverantörers klimatarbete.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-12-02 12:58:35

Länk till nyhetsarkivet