Ökad omsättning i detaljhandeln

Detaljhandelns kalenderkorrigerade försäljningsvolym ökade med 3,3 procent i oktober i jämförelse med samma period 2018. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,7 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,1 procent.

Statistiska Centralbyråns, SCBs, senaste omsättningsstatistik visar också att motsvarande fastprisberäknade, men icke-kalenderkorrigerade, förändring visade en ökad försäljningsvolym på 3,2 procent för den totala detaljhandeln.

För dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade motsvarande siffra en uppgång på 1,6 procent. För sällanköpsvaruhandeln var uppgången 4,0 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,9 procent i oktober 2019 jämfört med i oktober 2018. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 4,5 procent, medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,0 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 0,2 procent jämfört med föregående månad. Under den senaste tremånadersperioden (augusti–oktober) var den säsongrensade försäljningsvolymen 0,7 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod (maj–juli). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-12-02 12:58:33

Länk till nyhetsarkivet