Stärkt anställningsskydd och högre böter

Efter årsskiftet ändras lagen om anställningsskydd så att anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyller 68 år. Vidare skärps de straffrättsliga sanktionerna för företag genom en höjning av maxibeloppet till 500 miljoner kronor.

Idag kan företag säga upp arbetstagare som fyllt 67 år utan att det krävs saklig grund. Från årsskiftet höjs åldern till 68 år och från och med 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 69 år.

Maxibeloppet för företagsbot för brott i näringsverksamhet höjs från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Hänsyn ska dock tas till företagets finansiella ställning när företagsbotens storlek ska fastställas.

Till större bolag räknas dels börsnoterade företag, dels företag som under de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av följande kriterier: medeltalet anställda har uppgått till minst 50, balansomslutningen uppgått till mer än 40 miljoner kronor eller den redovisade nettoomsättningen uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-12-16 11:54:41

Länk till nyhetsarkivet