Ledare

Bygg- och järnhandlareförbundets ledare i Järn Bygg Färg nummer 3 2015

Tillbakablick

Så här femton år in på det nya seklet kan det vara på sin plats att försöka rekapitulera vad som hänt under dessa år.    Det kan tyckas löjligt att påminna om det kaos som vi alla förberedde oss för, när vi skulle ta steget över från nittonhundratalet till det okända tjugohundratalet. Inget av det elände som enligt vissa profetior skulle drabba oss inträffade. Om man bortser från ett än mer kraftfullt firande på nyårsaftonen 1999, så blev allt nästan som vanligt.    Däremot blev utvecklingen under seklets början än mer kraftfull än vad någon av oss kunde förutse. Några som hade detta på känn var dåvarande styrelserna i de separata Järnhandlar- och Bygghandlarförbunden. Under en tid hade diskussioner pågått om ett samgående för att skapa förutsättningar för ett framtida starkt förbund. Att båda branscherna behövde ett förbund som kunde föra medlemmarnas talan, det var man tidigt överens om.    Vid tiden för samgåendet bestod medlemmarna till stor del fortfarande av fristående bygg- och järnhandlare. Förbundet räknade in endast en kapitalkedja (Beijer) även om ytterligare en höll på att formeras (Optimera) under de första åren på 2000-talet.    Det stora flertalet järnhandlare bestod också av många små företag som mötte en stark konkurrens från bygghandlare med ett allt större sortiment av traditionella järnhandelsprodukter. Flera järnhandlare insåg också detta och försökte bredda sitt sortiment genom att också bli bygghandlare.

Idag kan vi konstatera, att nästan utan undantag, är alla medlemmar anslutna till frivilligkedjor eller uppköpta av kapitalkedjor. Förändringen gick oerhört snabbt i början på seklet och idag består styrelsen för Bygg- och Järnhandlarförbundet enbart av representanter för kedjorna.    Onekligen ett framsynt tänkande av styrelserna före sammanslagningen. Det pågick även seriösa diskussioner kring anslutning av Färghandlarna som tyvärr slutade, inte i frysboxen men som tillsvidare hamnat längre ned på aktivitetslistan.

Vad har då konkret förbundet uträttat? Naturligtvis mängder av små dagliga saker som aldrig kommer till medlemmarnas direkta kännedom. Branschstandarden Vilma som ägs och förvaltas av förbundet har däremot de allra flesta god kännedom om.    Branschen var i stort behov av en standard för artikelinformation och det inledande arbetet startade den 26 maj på Vilmadagen, därav namnet på standarden. Ett branschråd bildades med representanter från kedjor, leverantörer och samarbetspartners.    Ett fantastiskt arbete har uträttats och nu kan vi se Vilma version 2.3.0, dessutom har förbundet arbetat vidare med utvecklingen per produktområde (Vilma Bas) och varugruppen BK04.  Idag är närmare trehundra av de ledande leverantörerna certifierade enligt Vilma.

En viktig uppgift för ett förbund är också att få vara remissorgan för olika myndigheter, likväl som att vara debattör i samhället när det gäller byggrelaterade ärenden. Vi har ett öppet samhälle men bruset är starkt och det har varit svårt att nå ut vid de tillfällen vi önskat. Ändå har vårt förbund fått tillfälle att kommentera konjunktursvängningar, inte minst genom vårt Bygg- och Järnhandlarindex.

Förbundet kände en stor frustration när de index presenterades som visade på bygghandelns resultat. De redovisade företagen var inte de som vi i dagligt tal kallade bygg- och järnhandel, därför togs beslutet att inrätta ett eget index i samarbete med HUI. Efter en trevande början har arbetet förbättrats och ger idag en betydligt mer rättvisande bild av bygg- järnhandeln.    Inom de närmsta åren kommer vi att få se en förändring av vårt index, helt i likhet med hur Vilmaarbetet utvecklats.

En tung post hos många handlare har varit och är reklamationsarbetet. Vår förbundsjurist har enträget arbetat för att få förändringar och förbättringar till stånd. Under flera år har förbundet arbetat för att få till stånd en gemensam syn på hur en reklamation skall hanteras, utan att för den skull förhindra det enskilda företagets rätt att arbeta med lösningar.    Arbetet har kommit långt och vi kommer inom kort presentera ett sätt att lära medarbetarna genom databaserad utbildning. Medel har förbundet erhållit från det nerlagda  Bygghandlarna Syd.

Andra frågor som haft och även fortsättningsvis kommer att få stor betydelse är utbildningar, säkerhetsfrågor, byggpall, miljöarbete och det nyligen avslutade samarbetet med ESF kring kompetenskortet.    Alla dessa frågor kommer kontinuerligt även i framtiden att finnas med på agendan för förbundet eftersom det är projekt utan något direkt slutdatum.

Vi kan stolt konstatera att vårt förbund är synnerligen livaktigt, har haft en god känsla för förändringar och i allra högsta grad behöv även i framtiden.

Gunder Jönsson Avgående förbundsordförande i Bygg & Järnhandlarna

Mikael Kindbom E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2015-03-11 14:19:52

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.