Bläddrar: Navet Analytics

Arkitekter och byggtekniska konsulter tror på en fortsatt tillväxt i byggsektorn i år.  De bedömer att deras orderstockar kommer att öka. Det visar Navet Analytics senaste enkätundersökning.

Under 2021 minskade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent inom privata lokaler som kontor, handel och hotell. Det visar Navet Analytics senaste konjunkturrapport.

2021 steg den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar med 3 procent. Nu kan den uppåtgående trenden brytas. Navet Analytics prognos för 2022 indikerar en svag minskning av husbyggnadsvolymen.

Investeringarna i industrilokaler och småhus ökade rejält under 2021; 60 procent för industrilokaler och 10 procent för småhus. Det kan jämföras med 2021 års totala ökning av påbörjade husbyggnadsinvesteringar på 3 procent.

Under 2021 minskade de påbörjade ombyggnadsinvesteringarna totalt med drygt 25 procent. Skillnaderna mellan olika sektorer var dock stora, uppger Navet Analytics.

Investeringarna i nybyggnation av privata lokaler som kontor, handel och hotell har ökat under 2021, men från en låg nivå. Det uppger Navet Analytics, som dock flaggar för att läget är svårbedömt på grund av pandemin.

Försäljningen av byggmaterial ökade med 8 procent i fasta priser under helåret 2021, uppger Navet Analytics som dock pekar på att försäljningen har bromsat in under hösten 2021. Orsakerna till tappet är flera.

Priserna för byggmaterial ökade med 17,2 procent i december 2021 i jämförelse med december 2020 enligt SCB:s Faktorprisindex (FPI). Även andra kostnader steg mycket. Dock ökade lönekostnaderna minst.

De senaste åren har bostadspriserna utvecklats starkt trots stora ekonomiska svängningar. Enligt Navet Analytics har bostadsrättspriserna mellan 2019 och 2021 stigit totalt med 15 procent och småhuspriserna med 24 procent.

Under de tre första kvartalen 2021 påbörjades det 20 procent fler lägenheter i småhus än under samma period 2020, uppger Navet Analytics. Och ökningen förväntas öka med ytterligare 10 procent under 2022.